Algemene voorwaarden

Hieronder volgen de voorwaarden voor het gebruik van Koopjesjager.nl.

Koopjesjager.nl is een handelsnaam en onderdeel van iFlavours B.V. (hierna te noemen iFlavours)

Op het gebruik van Koopjesjager.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

iFlavours behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en condities te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 2 dagen na bekendmaking op de Koopjesjager.nl internetsite, of op een ander tijdstip, als in de bekendmaking vermeld.

Algemeen gebruik & inhoud

 • Het gebruik van Koopjesjager.nl is gratis.
 • iFlavours brengt de inhoud van de Koopjesjager website voort, tenminste bestaande uit, maar niet uitsluitend, geselecteerde prijsaanbiedingen van derden, met bijbehorende informatie.
 • iFlavours behoudt zich het recht voor inhoud van de website te wijzigen en/of te verwijderen.
 • Aan de geplaatste inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

 • Koopjesjager.nl faciliteert het delen van aanbiedingen via haar platform bij derden. Het gebruik van de deelfunctionaliteit is voor het risico van de bezoeker of gebruiker van de aanbieding.
 • iFlavours hecht zeer veel waarde aan de privacy van haar deelnemers en zal gegevens van bezoekers op geen enkele wijze delen met derde partijen. Een uitgebreide uitleg over het privacybeleid van Koopjesjager.nl is opgenomen op de Privacybeleidpagina op de Koopjesjager.nl website.

Aansprakelijkheid

 • Gebruik van de Koopjesjager.nl website is voor eigen risico van de bezoeker.
 • Elke aansprakelijkheid van iFlavours voor schade die een bezoeker lijdt doordat Koopjesjager.nl of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van het beloningsprogramma of in verband met de uitvoering daarvan een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van iFlavours.
 • iFlavours is niet aansprakelijk voor schade van een deelnemer als gevolg van aanspraken en heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door iFlavours verrichte diensten en gedane uitkeringen.

Slotbepalingen

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de Koopjesjager.nl-website (waaronder foto’s, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van Koopjesjager.nl of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij iFlavours of adverteerders.
 • Op de betrekkingen tussen de deelnemer van het Koopjesjager.nl programma en iFlavours is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de deelnemer en iFlavours worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel ter keuze van iFlavours, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Koopjesjager.nl deelnemer.
 • Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen iFlavours en de Koopjesjager.nl deelnemer ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.
 • Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen iFlavours en de Koopjesjager.nl deelnemer ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.